O nama

Pružamo kompletne usluge u svakom aspektu izvođenja geodetskih radova.

Reference

Pogledajte našu referentnu listu i poverite nam vaše geodetske radove.

Kontaktirajte nas

Ukoliko imate nekih pitanja, kontaktirajte nas putem telefona ili kontaktne forme.

Geodetsko snimanje objekata

Geodetsko snimanje objekata vršimo za potrebe legalizacije ili tehničkog prijema objekata u postupku dobijanja upotrebne dozvole i ucrtavanje objekata u katastru nepokretnosti.
 

Omedjavanje i deoba parcela

Omeđavanje katastarskih parcela - za obnovu granica katastarske parcele je neophodno prijaviti nadležnoj Službi za katastar nepokretnosti kako bi se od nje mogli preuzeti zvanični podaci o određenoj katastarskoj parceli.

Parcelacija predstavlja deobu katastarske parcele na dva ili više delova tj. novih katastarskih parcela.

Preparcelacija je postupak izmene granica više katastarskih parcela tako da se obrazuju katastarske parcele drugačijeg oblika od postojećeg.

Formiranje gradjevinskih parcela

Potrebno je za dobijanje građevinske dozvole,može se formirati samo u području koje je planskim dokumentima definisano kao Gradsko građevinsko zemljište, neophodno je da parcela zadovoljava planske zadate uslove (površinu, širinu prednjeg fronta i pristupa javnoj saobraćajnici).

Inženjerska geodezija

Inženjerska geodezija podrazumeva: obeležavanje i praćenje gradnje poslovnih i stambenih objekata, trasiranje i snimanje izvedenog stanja saobraćajnica, postavljanje repera, praćenje i kontrola sleganja objekata....