Omedjavanje i deoba parcela

Goran Vasić - geometar

Omeđavanje katastarskih parcela
-obnovu granica katastarske parcele je neophodno prijaviti nadležnoj Službi za katastar nepokretnosti kako bi se od nje mogli preuzeti zvanični podaci o određenoj katastarskoj parceli

Deoba parcela (parcelacija ili preparcelacija)
Parcelacija predstavlja deobu katastarske parcele na dva ili više delova tj. novih katastarskih parcela.
Preparcelacija je postupak izmene granica više katastarskih parcela tako da se obrazuju katastarske parcele drugačijeg oblika od postojećeg.

Za potrebe parcelacije ili preparcelacije potrebno je izvaditi Informaciju o lokaciji (Sekretarijat za urbanizam)

Projekat parcelacije izradjuje arhitekta sa odgovarajućom licencom za poslove iz domena urbanizma.Osnovu za urbanističko projektovanje čini :


Kada Sekretarijat za urbanizam izda potvrdu projekta parcelacije, parcelacija se može sprovesti u katastru, geodetska organizacija predaje elaborat za provođenje promena nadležnoj službi za katastar nepokretnosti, koja u katastarskom operatu vrši deobu parcela i dodeljivanje novih brojeva parcela,na kojima se vlasnici mogu knjižiti 1/1.

Na kraju se pristupa obeležavanju parcela na terenu, (geodetska organizacija). Čitava procedura parcelacije traje približno 3-4 meseca a može biti i duža.